آدرس:اصفهان_خیابان محتشم کاشانی(دقیقی)_جنب بانک شهر_شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بال سیر زاینده رود        کد پستی:8175813613

 تلفن:36272920-031

فاکس:36253572-031